ESG στην UNIPAKHELLAS

H αρχή ESG συμβαδίζει με τις αξίες της εταιρείας μας γι’αυτό και κάθε μέρα προσπαθούμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Η βιωσιμότητα έχει καταστεί στρατηγική προτεραιότητα για τον όμιλο INDEVCO, στον οποίο ανήκει η UNIPAKHELLAS.

Δεσμευόμαστε να μειώσουμε τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να εντοπίσουμε τους βασικούς τομείς στους οποίους μπορούμε να επιφέρουμε σημαντικό θετικό αντίκτυπο. Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για μια κυκλική οικονομία, ανανεώσιμες πρώτες ύλες και ενέργεια, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες προμήθειες, καθώς και καινοτόμα βιώσιμα προϊόντα.

Σκοπός του ομίλου INDEVCO είναι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών, με παράλληλη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών και μεγιστοποιηση των οφελειών. Ως μέλη του ΟΗΕ στην κοινότητα για το ESG, δεσμευόμαστε να παρέχουμε ποιοτικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους τους εργαζόμενους, με μηδενική ανοχή στις διακρίσεις.

Ως κατασκευαστές κυματοειδούς και χάρτινης συσκευασίας και jumbo tissue rolls, χρησιμοποιούμε  τις πρώτες ύλες χαρτιού από τα δάση. Με την εκμετάλλευση των δασών να αποτελεί παγκόσμιο ζήτημα, η INDEVCO θεωρεί την προμήθεια χαρτιού ως μείζον  θέμα με περιορισμούς που έχουν άμεσο αντίκτυπο στα εργοστάσια παραγωγής χαρτιού και επιπτώσεις στους προμηθευτές μας σε όλο τον κόσμο. Οι επιδόσεις μας ελέγχονται μέσω εξωτερικών οργανισμών και ελέγχων όπως οι Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) και EcoVadis CSR Scorecard

Η INDEVCO είναι ένας πολυεθνικός όμιλος με περισσότερους από 10.000 εργαζόμενους στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α. Έχουμε μια εκλεκτική οικογένεια εργαζομένων από διαφορετικές εθνικότητες, φυλές, θρησκείες, φύλα, κοινωνικοοικονομικές τάξεις και πεποιθήσεις. Η INDEVCO καλλιεργεί μια κουλτούρα σεβασμού, ποικιλομορφίας και ενσωμάτωσης. Εστιάζουμε στην παροχή ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες και τα άτομα με αναπηρία καθώς και στην παροχή ασφαλούς και ποιοτικής εργασίας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της INDEVCO απαγορεύει τις πράξεις παρενόχλησης, εκφοβισμού ή οποιαδήποτε μορφή διάκρισης και απαιτεί όλοι οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο σεβασμό και τα ίδια δικαιώματα. Η πολιτική της INDEVCO για την ποικιλομορφία και την ενσωμάτωση προϋποθέτει ότι όλοι οι εργαζόμενοι χαίρουν εκτίμησης, τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης και να τους προσφέρονται ίσες ευκαιρίες.

Η ειλικρίνεια είναι μία από τις βασικές αξίες της INDEVCO, η οποία επιδιώκει τη διαφάνεια. Ο κώδικας δεοντολογίας μας απαιτεί από τους εργαζόμενους να συμπεριφέρονται ηθικά και να απέχουν από πρακτικές όπως η δωροδοκία. Οι εργαζόμενοι καλούνται να αναφέρουν κάθε παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας και κάθε ανήθικη και διεφθαρμένη συμπεριφορά στη διεύθυνση του τμήματός τους ή στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Όλοι οι ισχυρισμοί που υποβάλλονται από κάθε εργαζόμενο διερευνώνται και λαμβάνονται μέτρα ανάλογα με τη σοβαρότητα της διαπιστωμένης παράβασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί προειδοποίηση, ενώ σε άλλες μπορεί να απαιτηθεί η λήξη απασχόλησης. Όλα τα αναφερόμενα περιστατικά ανήθικης συμπεριφοράς ή παραβίασης του κώδικα δεοντολογίας διερευνώνται διεξοδικά από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Το νομικό μας τμήμα παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητες οι νομικές ενέργειες.

Ηθική Δεοντολογία και Ακεραιότητα στην UNIPAKHELLAS

Στην UNIPAKHELLAS εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε τις προδιαγραφές των προμηθευτών μας, καθώς και για να εφαρμόσουμε μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης των μηχανισμών αυτών που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτώνμας και την Πολιτική Επιχειρηματικής Ηθικής και Συναλλαγών.

Αυτές οι πολιτικές συμπίπτουν με τη 10η του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, απαιτώντας ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η Ηθική και η Ακεραιότητα έχουν λειτουργήσει ως κατευθυντήριοι πυλώνες για τον όμιλο από την αρχή της λειτουργίας του, από τον ιδρυτή του ομίλου INDEVCO, τον αείμνηστο Georges N. Frem, με επίκεντρο την κοινότητα και τις διαχρονικές αξίες της.

Μια φιλοσοφία που επικεντρώνεται κυρίως στον εντοπισμό και την επίλυση των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου ενώη βιωσιμότητα είναι ενσωματωμένη στην κουλτούρα του ομίλου. Για τη διατήρηση της επιχειρηματικής δεοντολογίας, το Τμήμα Ελέγχου της INDEVCO αξιολογεί τις επιχειρηματικές μονάδες, τα τμήματα και τις υπηρεσίες παγκοσμίως μέσω προγραμματισμένων και αιφνιδιαστικών ελέγχων. Το τμήμα διασφαλίζει την εφαρμογή των απαιτούμενων πολιτικών και διαδικασιών και τον εντοπισμό ανάρμοστων συμπεριφορών και παραβιάσεων των πολιτικών, των κανονισμών και των διεθνών προτύπων του ομίλου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του ESG και τις σχετικές αναφορές μας μπορείτε να βρείτε στον ιστότοποτου ομίλου INDEVCO.